Old Man of Storr

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Quiraing

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 250mm f5.6 + Kodak Portra 400.

Wailing Widow Falls

Surtherland, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Glen Etvie

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Talisker Bay

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Fairy Pools

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Lochan na h'Achlaise

Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Highland

Kyle of Tongue, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3/5 + Kodak Portra 400.

286-007-0009.jpg

286-006-0003.jpg

Kyle of Tongue

Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Buachaille Etive Mor

Glen Etive, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Glencoe

Glencoe, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Glencoe

Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Kyle of Tongue

Kyle of Tongue, Scotland (2018). Bronica SQA + 250mm f5.6 + Kodak Portra 400.

Quiraing

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Wailing Widow Falls

Surtherland, Scotland (2018). Bronica SQA + 50mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Glencoe

Glencoe, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Quiraing

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Glen Etvie

Glen Etive, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Highland Reflections

Scotland (2018). Bronica SQA + 250mm f5.6 + Kodak Portra 400.

Glen Etvie

Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Old Man of Storr

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 250mm f5.6 + Kodak Portra 400.

Glen Etvie

Glen Etvie, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Quiraing

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Glencoe

Glencoe, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Glencoe

Glencoe, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Kyle of Tongue

Scotland (2018). Bronica SQA + 250mm f5.6 + Kodak Portra 400.

Kyle of Tongue

Kyle of Tongue, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Glencoe

Glencoe, Scotland (2018). Bronica SQA + 250mm f5.6 + Kodak Portra 400.

Buachaille Etive Mor

Glen Etive, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

286-008-0007.jpg

Buachaille Etive Mor

Glen Etive, Scotland (2018). Bronica SQA + 50mm f3.5 + Kodak Portra 400.

286-006-0004.jpg

Old Man of Storr

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm + Kodak Portra 400.

Buachaille Etive Mor

Glen Etive, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Highland Reflections

Scotland (2018). Bronica SQA + 50mm f3.5 + Kodak Portra 400.

Old Man of Storr

Isle of Skye, Scotland (2018). Bronica SQA + 80mm f2.8 + Kodak Portra 400.

Duncansby Head

Duncansby Head, Scotland (2018). Bronica SQA + 150mm f3.5 + Kodak Portra 400m.